Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

Pkt 1 Postanowienia ogólne

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w 21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 95/97 (zwana dalej PSW) powołuje do istnienia Uniwersytet Dziecięcy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II (zwany dalej UD PSW).

Pkt 2 Cele i zadania Uniwersytetu Dziecięcego PSW

Celem powołania UD PSW była potrzeba stworzenia propozycji rozwoju naukowego dla dzieci
z Białej Podlaskiej i okolic. Idea tego typu kształcenia znana jest już na świecie i powszechnie stosowana w środowiskach akademickich. PSW jako największa Uczelnia w regionie wychodzi naprzeciw tej inicjatywie i powołuje UD w ramach swojej struktury. Realizacja tego przedsięwzięcia daje możliwość wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, zetknięcia się ze światem nauki. Poprzez takie działania UD „oswaja” akademickość, przybliża ją i wdraża dzieci w szeroko rozumiane kształcenie ustawiczne. UD PSW poprzez realizację zadań naukowych, praktycznych i kulturowych pozwala dzieciom na wszechstronny rozwój, zaspakaja ich ciekawość i inspiruje do samodzielnego rozwoju.  

Program UD PSW został tak skonstruowany, aby zapoznać dzieci z możliwie różnorodnymi dziedzinami wiedzy i bogatą kulturą. Połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych ma na celu rozwój nie tylko intelektu ale przede wszystkim zrozumienie otaczającej rzeczywistości
i inspirację do własnych działań twórczych.

Oprócz zajęć dla dzieci UD proponuję edukację psychologiczno  - pedagogiczną dla rodziców. Celem tego działania jest pomoc rodzicom w kierowaniu rozwojem dziecka i odpowiednim organizowaniu jego ścieżki edukacyjnej.

Zajęcia odbywają się aulach i laboratoriach PSW w których na co dzień zasiadają „prawdziwi” studenci. UD PSW dzięki współpracy z różnymi instytucjami wiedzy i kultury, organizuje część zajęć w innych lokalizacjach.

 Pkt 3 Studenci UD PSW

Studentem Uniwersytetu Dziecięcego Dziecięcy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II może zostać dziecko w wieku 6-10 lat (oferta dla dzieci) oraz jego rodzic bądź opiekun (oferta dla dorosłych).

 Pkt 4 Organizacja UD PSW

Koordynator UD PSW komunikuje się ze studentami poprzez Internet, drogą mailową na adres wskazany w karcie zgłoszeniowej. UD PSW prowadzi zajęcia w cyklu rocznym, zwanym rokiem akademickim. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry – zimowy i letni. Rok akademicki trwa od Wykładu Inauguracyjnego, odbywającego się zazwyczaj w ostatnią sobotę września, do ostatnich zajęć, w czerwcu w kolejnym roku kalendarzowym.

Rozkład zajęć, harmonogram roku akademickiego i inne informacje dotyczące funkcjonowania UD są udostępniane na stronie internetowej: www.ud.pswbp.pl.  

Rodzice/Opiekunowie prawni Studenta akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na rejestrację zajęć, w których uczestniczy dziecko w postaci filmów lub zdjęć i prezentację ich
w sieci Internet oraz na transmitowanie ich on-line. UD PSW ma prawo wykorzystywać te materiały w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności poprzez stronę www Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.  

Studenci UD PSW mają obowiązek przybyć na PSW  na zajęcia pół godziny przed rozpoczynającymi się zajęciami. Są zobowiązani do stosowania się do poleceń prowadzących zajęcia, organizatorów i wolontariuszy - opiekunów pod rygorem wyproszenia z zajęć. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia prowadzącego merytorycznie zajęcia i opieki administracyjnej podczas trwania zajęć i wykładów, ale Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem. Podczas zajęć Rodzice/Opiekunowie nie opuszczają budynku, w którym odbywają się zajęcia. W czasie zajęć Studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal zajęć. Po zajęciach dzieci są odbierane przez Rodziców/Opiekunów z budynku,
w którym odbywały się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
i wypadki, które mogą mieć miejsce w trakcie i po zakończeniu zajęć, jak również nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.

W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej UD PSW zastrzega sobie prawo skreślenia dziecka z listy studentów bez zwracania wniesionej opłaty.

 Pkt 5 Zasady rekrutacji

Rekrutacja na UD PSW prowadzona jest od momentu ogłoszenia naboru, tj. od czerwca poprzedzającego rok akademicki i trwa do 20 września lub do wyczerpania miejsc i ogłoszenia zamknięcia rekrutacji.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach UD PSW jest:

- zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego drogą internetowa lub bezpośrednio na podany adres;

- uiszczenie opłaty za wybrany rodzaj zajęć.

Kwota opłaty jest ustalana przez Koordynatora UD PSW na minimalnym poziomie zapewniającym funkcjonowanie UD i podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej. Przyjęcie na UD PSW zapewnia dziecku status Studenta Uniwersytetu Dziecięcego PSW, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Student UD jak każdy student PSW ma prawo korzystać z biblioteki, telecentrum i nowoczesnej bazy informatycznej. O przyjęciu kandydata na wykłady i zajęcia warsztatowe decyduje kolejności zgłoszeń.

 Pkt 6 Opłaty

Udział we wszystkich zajęciach oferowanych przez UD PSW jest odpłatny. Wysokość opłaty ustala UD PSW i podaje do wiadomości na stronie internetowej. W przypadku rezygnacji z zajęć lub nieobecności dziecka/ rodzica/opiekuna na zajęciach nie wynikających z winy UD PSW - opłaty nie ulegają zwrotom. 

 Pkt 7 Rezygnacja ze studiowania na Uniwersytecie Dziecięcym PSW

Jeżeli Student UD PSW zrezygnuje z udziału w zajęciach w terminie do 30 dni od daty uiszczenia opłaty, ale przed rozpoczęciem semestru, zostanie mu zwrócona opłata za zajęcia,
z potrąceniem opłaty wpisowego.  Student informuje organizatorów o rezygnacji z udziału
w zajęciach  drogą e-mailową. Zwrot opłaty nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty zgłoszenia organizatorowi rezygnacji na wskazane konto bankowe.

 Pkt 8 Odwołanie zajęć przez UD PSW

UD PSW zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych, w szczególności gdy:

-  wykładowca/prowadzący odwoła zajęcia,

- na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe,

- z innych przyczyn, niezależnych od UD PSW.

Informacja o odwołaniu zajęć zostanie umieszczona na stronie internetowej w najszybszym możliwym terminie. Zajęcia, które zostaną odwołane będą zorganizowane w innym terminie.

 Pkt 9 Reklamacje

UD PSW przyjmuje zastrzeżenia i uwagi drogą mailową lub korespondencyjną, na adres wskazany w zakładce Kontakt. Uwagi przyjmuje też osobiście koordynator UD PSW. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na adres korespondencyjny lub adres elektroniczny podany
w formularzu zgłoszeniowym. Jeżeli reklamacja będzie wymagała opinii specjalisty jej termin może ulec wydłużeniu. Przedłużenie czasu reklamacji może również nastąpić z przyczyn technicznych (awaria sprzętu itp.). W razie braku porozumienia - spory rozstrzygać będą Sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę UD PSW.  

 Pkt 10 Przetwarzanie danych osobowych

Zapisy na Zajęcia UD PSW odbywają się drogą elektroniczną za pomocą zamieszczonego formularza lub bezpośrednio poprzez dostarczenie formularza pod wskazany adres na PSW.
W ten sposób Rodzice / Opiekunowie wyrażają zgodę  na gromadzenie i przetwarzanie swoich oraz dziecka danych osobowych przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej, która jest organizatorem Uniwersytetu Dziecięco PSW.  

 Dane osobowe obejmować będą: dane Rodzica/Opiekuna (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres elektroniczny, wykształcenie, zawód oraz telefon kontaktowy), dane dziecka (imię
i nazwisko, rok urodzenia, adres elektroniczny, adres zamieszkania, klasa i grupa szkolna). Do praw i obowiązków UD PSW związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r. z późn. zm. o ochronie danych osobowych. Rodzicom/Opiekunom prawnym każdego Studenta UD PSW przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Zgłoszenie wniosku
o usunięcie przez UD PSW danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje, iż dalsze uczestnictwo w zajęciach UD PSW jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest
z rezygnacją z uczestnictwa.

Student i Rodzic / Opiekun wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej UD PSW (informacji handlowej) drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Administratorem bazy danych osobowych Studentów jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, ul. Sidorska  95/97 21-500 Biała Podlaska.

Pkt 11 Postanowienia końcowe

Przystępując do uczestnictwa w zajęciach UD PSW Studenci oraz ich Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są stosować się do wszelkich informacji zamieszczanych na stronie internetowej www.ud.pswbp.pl co jest równoznaczne z ich akceptacją.

Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach oznacza, iż Student akceptuje również wszelkie informacje organizacyjne pojawiające się na stronie internetowej www.ud.pswbp.pl.

Wypełnienie i przesłanie przez Rodziców/Opiekunów prawnych kandydata na studenta formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej www.ud.pswbp.pl.

wtorek, 27 sierpnia 2013 13:11 Poprawiony: środa, 03 września 2014 08:39 Wpisany przez Anna Majewska