Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki zaleca się dostarczanie dokumentów w formie korespondencji pocztowej na adres: 
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
ul. Sidorska 95/97 
21-500 Biała Podlaska
POLAND
z dopiskiem "REKRUTACJA" 

Komplet dokumentów powinien zawierać poświadczoną notarialnie kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów).

Dokumenty można także dostarczać osobiście. Studia prowadzone w j. angielskim - Welcome Center (pok.175), studia prowadzone w j. polskim - Sekcja Promocji i Rekrutacji (pok. 108) w budynku Rektoratu, ul. Sidorska 95/97 w Białej Podlaskiej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 - pracownik uczelni sporządza kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów oraz poświadcza jej zgodność z oryginałem. 
Obowiązują środki bezpieczeństwa w postaci maseczki, dezynfekcji rąk po wejściu do budynku oraz zachowania odległości minimimum 2 m.

Wszystkie formularze i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata.

 

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów
ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim

 1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia pierwszego stopnia (studia licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie):
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
   3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, fizjoterapia, informatyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK. 

  2. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie):
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku kierunku pielęgniarstwo – kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w przypadku kierunku fizjoterapia – kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia, w przypadku kierunku filologia angielska - kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego specjalność nauczycielska lub innych równoważnych kierunków,
   3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne). Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK.

 

 1. Osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (studia licencjackie lub inżynierskie):
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia opatrzonego apostille świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w państwie, w którym zostało wydane i uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   3. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
   4. oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego o udzieleniu pełnomocnictwa, w sytuacji, gdy data urodzenia kandydata wskazuje na wiek poniżej 18 lat, wydrukowane z systemu IRK,
   5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku  (dotyczy kierunków:bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, fizjoterapia, informatyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja). Jeżeli jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK. 
   6. dokument stanowiący podstawę do zwolnienia z opłaty za kształcenie

  2. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia drugiego stopnia osoby niebędącej obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej (uzupełniające studia magisterskie):
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia na terytorium RP studiów I stopnia, albo opatrzonego apostille (lub w inny sposób zalegalizowanego) dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego, w przypadku kierunku pielęgniarstwo – kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w przypadku kierunku fizjoterapia – kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia, w przypadku kierunku filologia angielska - kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku 14 filologia w zakresie języka angielskiego specjalność nauczycielska lub innych równoważnych kierunków,
   3. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
   4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów wyższych z tłumaczeniem przysięgłym, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski - dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczneSkierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK. 
   5. dokument stanowiący podstawę do zwolnienia z opłaty za kształcenie

 

 

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów
ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim

 1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
 1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
 2. poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
 3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK,
 4. dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym, ewentualnie świadectwo lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.

 1. Osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej
 1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
 2. kserokopia opatrzonego apostille (lub w inny sposób zalegalizowanego) świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w państwie, w którym zostało wydane i uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym, ewentualnie świadectwo lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z tłumaczeniem przysięgłym, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK.
 5. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
 6. oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego o udzieleniu pełnomocnictwa, w sytuacji, gdy data urodzenia kandydata wskazuje na wiek poniżej 18 lat, wydrukowane z systemu IRK,

 

UWAGA! Podczas składania dokumentów należy okazać dowód osobisty / paszport w celu weryfikacji poprawności danych podanych w ankiecie osobowej. W przypadku cudzoziemców uprawnionych do zwolnienia z opłat za podjęcie i odbywanie studiów, należy okazać Kartę Polaka lub inne dokumenty uprawniające do tego zwolnienia.